• دوشنبه 28 خرداد 1403
 1. صفحه اصلی
 2. اعضاء

اعضاء

  مقررات مربوط به عضويت:    

  عضويت در تعاوني براي كليه واجدين شرايط اعم از اشخاص حقيقي و يا حقوقي غير دولتي كه نياز به خدمات تعاوني داشته باشند آزاد است:

  الف) شرايط عمومي

  1- تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

  2- عدم ممنوعيت قانوني و حجر.

  3- عدم عضويت همزمان در تعاوني مشابه.

  4- درخواست كتبي عضويت و تعهد رعايت مقررات اساسنامه و خريد حداقل 50 سهم از سهام تعاوني.

   

  ب) شرايط اختصاصي

  داشتن پروانه كسب معتبر از اتحاديه مربوط و يا مجوز فعاليت رسمي يكي از ارگانهاي دولتي.

  تبصره 1- احراز شرايط عضويت هر متقاضي به عهده هيأت مديره است و هيچ گونه تبعيض يا محدوديتي براي عضويت واجدین شرایط نبايد وجود داشته باشد مگر به سبب عدم كفايت امكانات و ظرفيت تعاوني . هيأت مديره مكلف است در مواردي كه متقاضيان فاقد هر يك از شرايط مذكور باشند، درخواست عضويت آنها را رد كند.

  تبصره 2- احراز شرابط داوطلبان عضویت قبل از انتخاب اولین هیأت مدیره بر عهده هیأت مؤسس تعاونی می باشد.

  • مسئوليت مالي اعضاء در تعاوني محدود به ميزان سهام آنان مي باشد مگر آنكه در قرارداد ترتيب ديگري شرط شده باشد.

  تبصره- مسئوليت دستگاههاي عمومي تأمين كننده سرمايه تعاوني ( موضوع ماده 17 قانون در اساسنامه تعاونی) به ميزان سرمايه متعلق به آنان مي باشد مگر در قرارداد ترتيب ديگري شرط شده باشد.

  • كليه اعضاء مكلفند به وظايف و مسئوليت هايي كه در حدود قوانين و مقررات تعهد كرده اند ، عمل كنند.
  • تعاوني مي تواند توسط هيأت مديره طلب خود را از عضو با اخطار كتبي مطالبه نمايد و در صورت وصول نشدن و سپري شدن 30 روز از تاريخ اخطار نامه ، از كل مطالبات وي از تعاوني و در صورت عدم تكافو از بهاي سهام وي برداشت كند و هرگاه مبالغ مذكور كفايت نكند تعاوني براي وصول مازاد طلب خود به بدهكار مراجعه خواهد كرد.
  • خروج عضو از تعاوني ، اختياري است و نمي توان آن را منع كرد.

  تبصره- در صورتي كه خروج اختياري عضو موجب ضرري براي تعاوني باشد وي ملزم به جبران است.

   

   

  تبصره- در تمام تعاوني ها هيأت مديره موظف است قبلاً اعضاي متخصص تعاوني را شناسايي و مراتب را به آنها اعلام نمايد. در اين صورت اينگونه اعضاء حداقل 6 ماه قبل از استعفاء از عضويت بايد مراتب را كتباً به هيأت مديره اطلاع دهند.   

  • در موارد زير عضو از تعاوني اخراج مي شود:

  1- از دست دادن هر يك از شرايط عمومي و اختصاص عضويت مقرر در اين اساسنامه به استناد گزارش مكتوب گزارش مكتوب مراجع ذيربط.

  2- عدم رعايت مقررات اساسنامه و ساير تعهدات قانوني پس از دو اخطار كتبي توسط هيأت مديره به فاصله 15 روز و گذشتن 15 روز از تاريخ اخطار دوم.

  3- ارتكاب اعمالي كه موجب زيان مادي تعاوني  شود و وي نتواند ظرف مدت يك سال آن را جبران نمايد يا انجام اعمالي كه به حيثیت و اعتبار تعاوني لطمه وارد كند و يا با آن رقابت ناسالم نمايد.

  تبصره- تشخيص موارد فوق بنا به پيشنهاد هيأت مديره يا بازرسان و تصويب مجمع عمومي عادي خواهد بود.

  • در صورت لغو عضويت به سبب فوت ، استعفا، انحلال و اخراج ، ارزش سهام وي بر اساس دستوالعملي كه هيأت مديره شركت به تصويب مجمع عمومي ميرساند محاسبه و پس از منظور نمودن ساير مطالبات وي به ديون تعاوني تبديل ميشود و پس ازكسر بدهي وي به تعاوني،به اويا ورثه اش ظرف مدت سه ماه پرداخت وتسويه حساب خواهد شد.

  تبصره- درصورتيكه ورثه تقاضا نمايد كه سهم عضو متوفي از عين اموال تعاوني پرداخت شود و تراضي و مصالحه ممكن نباشد چنانچه عين قابل واگذاري بوده و به تشخيص هيأت مديره موجب اخلال و ضرر فاحش به اعضاء تعاوني نگردد آن قسمت از اموال تسليم ورثه مي شود.

  • در صورت فوت عضو ورثه اي وي كه واجد شرايط عضويت با رعايت تبصره ماده 12 اين اساسنامه باشند ، عضو شناخته ميشوند و در صورت تعدد بايستي مابه التفاوت افزايش سهم ناشي از تعدد سهم خود را به تعاوني بپردازند . اما اگركتباً اعلام نمايند كه مايل به عضويت در تعاوني نيستند و يا هيچكدام واجد شرايط نباشند عضويت لغو مي گردد.

  تبصره- اگر تعدد ورثه بيش از ظرفيت تعاوني باشد يك يا چند نفر به تعداد مورد نياز تعاوني با توافق ساير وراث و به تشخيص هيأت مديره ، عضو تعاوني شناخته مي شوند.

   

   

  Membership in the cooperative is open to all eligible individuals, both real and non-governmental legal entities, who need cooperative services

   

  A:General conditions

  1- Citizenship of the Islamic Republic of Iran.

  2- Absence of legal prohibition and stone.

  3- Lack of simultaneous membership in the same cooperative.

  4- Written request for membership and commitment to comply with the provisions of the statute and purchase at least 50 shares of cooperative stock.

   

  B) Special conditions

  Having a valid business license from the relevant union or an official activity license from one of the government bodies.

   

  Note 1- It is the responsibility of the board of directors to meet the membership requirements of each applicant, and there should not be any discrimination or restrictions for the membership of those who qualify, except due to the lack of facilities and capacity of the cooperative. The board of directors is obliged to reject the membership application in cases where the applicants lack any of the mentioned conditions.

  Note 2- Verification of membership candidates before electing the first board of directors is the responsibility of the founding board of the cooperative. • The financial responsibility of members in a cooperative is limited to the amount of their shares, unless otherwise stipulated in the contract.

   

  Note- The responsibility of the public institutions providing the cooperative capital (the subject of Article 17 of the law in the cooperative statute) is to the extent of the capital belonging to them, unless otherwise stipulated in the contract.

  • All members are obliged to perform the duties and responsibilities they have committed within the limits of the laws and regulations.

  • A cooperative can make a demand from the member through a written notice by the board of directors and if it is not received and 30 days have passed from the date of the notice, it can deduct from all his demands from the cooperative and in case of non-payment from the price of his shares.

  If the mentioned amounts are not enough, the cooperative will refer to the debtor to collect the surplus.

  • The member's withdrawal from the cooperative is voluntary and cannot be prohibited.

  Note- If the member's voluntary departure causes a loss to the cooperative, he is required to compensate.

  Note- In all cooperatives, the board of directors is obliged to identify the expert members of the cooperative beforehand and inform them.

  In this case, such members must inform the board of directors in writing at least 6 months before resigning from membership.

   • In the following cases, the member will be expelled from the cooperative:

  1. Losing any of the general conditions and assigning membership stipulated in this statute based on the written report of the relevant authorities.
  2.  Non-observance of the articles of association and other legal obligations after two written warnings by the board of directors 15 days apart and 15 days have passed from the date of the second warning.
  3. Committing actions that cause financial loss to the cooperative and he cannot compensate it within one year, or doing actions that harm the reputation of the cooperative or create unhealthy competition with it.

   Note- The diagnosis of the above cases will be based on the proposal of the board of directors or inspectors and the approval of the general assembly. • In case of cancellation of membership due to death, resignation, liquidation and expulsion, the value of his shares is calculated based on the procedure that the board of directors of the company approves in the general assembly and after considering his other demands, it becomes cooperative debt and after deducting his debt to The cooperative will be paid to his heirs within three months and the account will be settled.

  Note- If the heirs request that the share of the deceased member be paid from the cooperative property and compromise is not possible, if the property is assignable and as determined by the board of directors, it will not cause serious damage to the cooperative members, that part of the property will be handed over to the heirs. • In case of the death of a member, the heirs of those members who meet the conditions for membership in accordance with the note of Article 12 of this statute, will be recognized as members, and in case of multiple shares, they must pay the difference in the increase of their share due to the multiple shares to the cooperative. However, if they declare in writing that they do not want to be a member of the cooperative, or none of them meet the conditions, the membership will be canceled.

  Note- If the number of heirs is more than the capacity of the cooperative, one or more people will be recognized as members of the cooperative with the agreement of the other heirs and at the discretion of the board of directors.