• دوشنبه 31 اردیبهشت 1403
 1. صفحه اصلی
 2. تماس با ما

تماس با ما

  تلفن : 5-77522294 , 77532697 , 8- 77647267
  فکس : 77533929

  ایمیل: info@prepressco.ir

  آدرس : تهران خ انقلاب خ صفی علیشاه پ1

  Phone:0098-021- 77522294-5 , 77532697 , 77647267-8

  Fax: 0098-02177533929

  Email: info@prepressco.ir

  Address: No.1 .Safialishah St, Enghelab Ave. Tehran.IRAN

  

  تلفن : 5-77522294 , 77532697 , 8- 77647267
  فکس : 77533929

  ایمیل: info@prepressco.ir

  آدرس : تهران خ انقلاب خ صفی علیشاه پ

  Phone:0098-021- 77522294-5 , 77532697 , 77647267-8

  Fax: 0098-02177533929

  Email: info@prepressco.ir

  Address: No.1 .Safialishah St, Enghelab Ave. Tehran.IRAN