• دوشنبه 28 خرداد 1403

چاپ دیجيتال پاسخ خوبی برای نيازهای بازار است

چاپ دیجيتال پاسخ خوبی برای نيازهای بازار است

ایپینا : با نزدیک شدن به برگزاری ششمين دوره از نمایشگاه چاپ دیجيتال و نشر روميزی با اميرحسين قاسمی٬ عضو هيأت مدیره اتحادیه ليتوگرافان به گفتگو نشستهایم تا نظر ایشان را در خصوص روند و رشد بازار چاپ دیجيتال جویا شویم.

ابتدا ضمن معرفی خودتان٬ در خصوص زمينه فعاليت شرکت توضيح دهيد: اميرحسين قاسمی عضو هيأت مدیره اتحادیه ليتوگراف و ریيس هيات مدیره گروه تبليغاتی طلوع پردازش هستم. موسسه طلوع پردازش در سال 1380 در دو بخش مجزا تبليغات و چاپ٬ فعاليت خود را آغاز کرد. البته پيش از تاسيس این شرکت٬ موسسه طلوع در سال 1349 در زمينه پيش از چاپ و ليتوگرافی سنتی توسط پدرم که سالها به عنوان ریيس هيات مدیره اتحادیه ليتوگرافان٬ یکی از فعالين این صنعت محسوب میشد٬ تاسيس شده بود. با توجه به حوزه فعاليت تان٬ چاپ دیجيتال در ایران را چگونه ارزیابی میکنيد؟ حدودا اوایل سال 2000 بود که در واقع چاپ دیجيتال به عنوان یکی از شاخههای چاپ به صورت جدی مطرح شد. به جرات باید گفت ایران در آن سالها در بحث آوردن فناوری و تکنولوژی در چاپ دیجيتال پيشگام بود و برای پيشرفت این حوزه جلوتر از کشورهای همسایه گام برمیداشت. در آن سالها ایران نسبت به خاورميانه در نصب دستگاههای جدید جزء اولين کشورها محسوب میشد. اما متاسفانه در 10 سال اخير با توجه به شرایط اقتصادی و نابودی توليد به طور کامل نه تنها هيچ پيشرفتی در عرصه چاپ دیجيتال رخ نداد٬ بلکه رو به نزول هم رفت. به نظر شما روند و رشد بازار چاپ دیجيتال در این سالها دستخوش چه تحولاتی بوده است؟ قطعا طی این چند سال٬ دنيا همچنان به حرکت خود به سمت پيشرفت ادامه داده است. از آنجا که در واقع منشا وجودی چاپ دیجيتال انعطافپذیر بودن آن است و میتواند پاسخگوی خوبی برای نيازهای بازار در تمامی صنایع باشد٬ شاهد پيشرفت آن درصنایع و حوزههای فراتر از تبليغات هستيم. در حال حاضر چاپ دیجيتال در صنعت نساجی٬ خودروسازی و دیگر حوزهها کاربرد فراوانی داشته و به چاپ بنر و فلکس محدود نمیشود. البته چاپ دیجيتال همانطور که قبلا هم گفتم چاپ یک صنعت تکميلی است و از خصوصيات چاپ دیجيتال هم به روز بودن و همراه بودن آن با تکنولوژی روز است و این هدف چاپ دیجيتال است که در عرصههای دیگر هم پا به عرصه بگذارد. به نظر شما اجرای توافق برجام تاثيری در بازار چاپ دیجيتال٬ به خصوص حضور برندهای بزرگ بينالمللی در ایران خواهد داشت؟ قطعا برجام و رفع تحریمها٬ فرصتی برای بهبود شرایط اقتصادی به خصوص حضور برندهای بزرگ بينالمللی خواهد بود. اما همانطور که اشاره کردم این صنعت وابسته به صنایع دیگر است و نياز به یک عقبه دارد. اگر مشکلات و مسائل توليد حل شود٬ شاهد تاثير آن بر این صنعت هم خواهيم بود. با توجه به حضور شما در ششمين نمایشگاه چاپ دیجيتال٬ انتظار شما از این دوره نمایشگاه چيست؟ باید گفت برگزاری نمایشگاهها خالی از ایراد نيستند و با توجه به استانداردهای موجود در برگزاری نمایشگاهها در دنيا٬ به دليل عدم امکان رعایت آنها در ایران مشکلات و ایرادهایی وجود دارد. نمایشگاه چاپ دیجيتال با توجه به تخصصی بودن در برگزاری در کل نمایشگاه خوبی است.اما از آنجایی که چاپ دیجيتال در حال حاضر در شاخههای متعددی کاربرد دارد نباید به چاپ بنر محدود شود و باید با تدابير بيشتر تلاش شود تا در این نمایشگاه شاهد نوآوریها و تکنولوژیهای جدید چاپ دیجيتال باشيم .


روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان

مدیر

مدیر

...

→ خواندن مطلب قبلی

لزوم تدوین استراتژی صنعتی برای عضویت در سازمان تجارت جهانی

خواندن مطلب بعدی ←

تامین کمبودها با واردات زینک در ماه های اخیر