برگزاری کارگاه های آموزشی انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران در نمایشگاه کاغذ و مقوا